Üye Girişi
Kullanıcı adı :
Şifre :
Yeni Üye Kaydı 
Klinik Onkoloji Derneği Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1. Derneğin adı: “Klinik Onkoloji Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek uygun görülen bölgelerde genel kurul kararı ile temsilcilik açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2. “Klinik Onkoloji Derneği”, multidisipliner ekip yaklaşımı ile kanserden korunma, erken tanı ve etkili tedavinin sürdürülmesine yönelik optimal kalite standartlarını oluşturmak ve güncel durumda kalmasını sağlamak, bu alanlarda ulusal/uluslararası sağlık politikalarının oluşturulmasında görevli kurum ve/veya kuruluşlara yardımcı olacak tavsiye niteliğinde görüşlerini bildirmek, kanser alanında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara bilimsel destek vermek ve ilgili disiplinler arasında işbirliği ve dayanışma sağlamak amacı ile kurulmuştur.

a) Multidisipliner ekip yaklaşımı ile kanserden korunma, erken tanı ve etkili tedavinin sürdürülmesine yönelik önemli standartları oluşturmak için;
i. Ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konsensus toplantıları, konferans ve kongre gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
ii. Üyelerinin bilimsel akademik ve günlük olağan çalışmaları için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayını temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
iii. Derneğin bilimsel çalışmalarını duyurmak amacı ile gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak, sanal erişim/internet sitesi oluşturmak ve güncellemek,
iv. Uluslararası bilimsel faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla kanserin önlenmesi ve tedavisine yönelik ortak çalışmalar/projeler gerçekleştirmek ve/veya yardımlaşmak,
v. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

b) Multidisipliner ekip yaklaşımı ile kanserle ilgili ulusal/uluslararası sağlık politikalarının oluşturulmasında görevli kurum ve/veya kuruluşlara yardımcı olacak tavsiye niteliğinde görüşlerini bildirmek için;
i. Ülkemizde kanser ile ilgili kurumlar (Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı, Tarım Bakanlığı vb.), kurullar (Ulusal Kanser Danışma Kurulu gibi) araştırma merkezleri (TÜBİTAK gibi) ve dernekler (Akciğer Kanserleri Derneği, Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Pediatrik Onkoloji Derneği vb) ile işbirliği yapmak,
ii. Uluslararası sağlık kuruluşları (WHO - Dünya Sağlık Örgütü gibi), kanser kuruluşları (UICC - Union for International Cancer Control) ve dernekler (American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society of Medical Oncology (ESMO), Oncology Nursing Society (ONS), American Association for Cancer Research (AACR), European Association for Cancer Research (EACR), European Oncology Nursing Society (EONS)) ile işbirliği yapmak,

c) Kanserin önlenmesi, erken tanı ve etkili tedavi / bakımın sağlanması alanında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek için;
i. Kanser ile ilgili diğer kuruluş ve derneklerle yakın ilişki kurarak ve ilgili derneklerin desteğini alarak sağlık çalışanlarına ve topluma yönelik kapsamlı etkinlikler, kongre, sempozyumlar ve vb düzenlemek,
ii. Tüm yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, toplumu kansere neden olabilecek tüm etkenler ve kanserin erken tanısında kullanabilecek tarama yöntemleri konusunda bilinçlendirmek, bu konuda etkinlikler düzenlemek ve toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyini artırarak geniş tabanlı bir toplumsal katılım sağlamak,
iii. Üyelerin kanser alanında ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımına destek olmak,
iv. Mesleki staj ve kursların açılması, bu kurslara katılanların ulaşım, kayıt ve konaklamalarının karşılanması,
v. Derneğin faaliyet gösterdiği kurum ve kuruluşlarda çağdaş tıp hizmetlerinin geliştirilmesine destek olmak,
vi. Uluslararası zeminde dernek ile aynı amaçlar için kurulmuş derneklere üyelik sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak,
vii. Kanserin önlenmesi, erken tanı ve etkili tedavi / bakımın sağlanması alanında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verebilmek için gelir getirici iktisadi işletmeler kurmak.

 

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri

Madde 3. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her TC vatandaşı bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Madde 4. Derneğe üye olmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlar aranır, “onursal üye” olarak kabul edildiklerinden yabancı uyruklu kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekmez.

Madde 5. Derneğe üye olmak isteyenler bu isteğini dilekçe ile yazılı olarak Derneğin Yönetim Kuruluna bildirirler. Üyelik başvurusu, en çok otuz gün içinde dernek yönetim kurulunca “üyeliğe kabul” veya “isteğin reddi” şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Yönetim kurulu incelemesinden sonra verilecek karara itiraz olmadığı durumda üyelik kesinleşir. Yeni üyelik başvurularına itiraz halinde “Dernekler Kanunu” kuralları geçerlidir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Madde 6. Derneğin 6 adet üyelik kategorisi bulunmaktadır.
a) Aktif üyelik - Profesyonel çalışma zamanının büyük bölümünü kanser hastalarının bakımına (tanı- tedavi ve izlemine) ve/veya kanser biyolojisi, tanısı, önlenmesi veya tedavisi üzerine araştırma ve eğitim çalışmalarına adamış deneyimli lisanslı tıp doktorları veya diğer sağlık uzmanları için uygundur.
b) Genç-aktif üyelik - Geçerliliği kabul edilen, bir onkoloji bilim dalında eğitim programını tamamlamış, ancak takiben bu alanda çalışma süresi 3 yıldan az olan ve “Aktif” üyeliğe başvuru şartlarını taşıyan kişiler için uygundur.
c) Asosiye üyelik - Bir onkoloji bilim dalında eğitim programına devam eden ve ileride “Aktif” veya “Genç-Aktif” üye olmaya uygun şartları taşıyan Tıp Doktorları, diş doktoru, eczacı veya diğer alanlarda lisansüstü doktora eğitimini tamamlamış kişiler için uygundur.
d) Aktifle ilişkili üyelik - Lisansüstü doktora eğitimini tamamlamış sağlık uzmanları (örneğin, epidemiyologlar, biyoistatistikçiler, halk sağlığı uzmanları, hemşireler ve diğer sağlık uzmanları) veya “Aktif Üyelik” için gerekli şartları taşımayan, ancak ilgi alanları kanser biyoloji, kanserde tanı, korunma veya tedavi (örneğin, patologlar, radyologlar, nükleer tıp uzmanları, farmakologlar, araştırmacılar vs.) olan kişiler için uygundur.
e) Afiliye üyelik - Profesyonel çalışma zamanının önemli bir bölümünü kanser tanısı almış hastaların bakımına ve tedavisine ayıran lisans düzeyinde eğitim almış onkoloji hemşireleri, sağlık çalışanları ve diğer sağlık alanlarında çalışanlar içindir. Bu üyelik aynı zamanda klinik araştırmalarda görev alan ve onkoloji uzmanları ile birlikte çalışan kişiler, ve ulusal ve uluslar arası düzeyde kar amacı olmadan kanserli hastaların iyiliği için çalışmalar yapan kurum ve/veya kuruluşlarda çalışan önde gelen veya lider pozisyonundaki kişiler için de uygundur.
f) Onursal üyelik - “Aktif üyelik” şartlarını taşıyan ancak çalışmalarını yurtdışında sürdüren yabancı uyruklu bilim adamları için uygundur.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 7. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrıca dernekten çıkan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyelikten Çıkarılma

Madde 8. Üyelik çeşidi dikkate alınmaksızın, dernek üyeleri aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde “yönetim kurulu kararı” ile üyelikten çıkarılabilir.
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 4 yıl içinde ödememek,
c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Madde 9. Üyelikten çıkartılma işlemi dernek yönetim kurulunun bu konuda karar alması ile başlar. Karar yönetim kurulunca derneğin ilk genel kurulunda genel kurul üyelerine arz edilir. Çıkarılan üye genel kurulda kendisi hakkında verilen karara itiraz edebilir. “Üyelikten çıkartılma kararının” kabul edilmesi ve kesinleşmesi için konunun görüşüleceği genel kurula katılan üyelerin üçte ikisi “çıkarılma kararı verilen üyenin” çıkartılma kararı lehinde oy kullanması gereklidir. Dernekten çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

Madde 10. Derneğin yürütme organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Onur Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11. Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı “Aktif” üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1. Bu tüzükte belirtilmiş sürelerde “olağan”,
2. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde “olağanüstü” olarak toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine görevli yerel mahkeme sulh hukuk hakimliği seçeceği “üç” üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 12. Genel Kurul Çağrı Yöntemi
a) Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne uygun olarak Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul üyeleri en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirlendikten sonra gazete ilanı veya yazılı bildirim veya elektronik posta ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci bir toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı zamanı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.
b) Toplantı başka nedenlerle ertelenirse, bu durum erteleme nedenleri de belirtilerek dernek üyelerine duyurulur ve ertelenme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde bir genel kurul toplantısı yapılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.
c) “Olağanüstü Genel Kurul” olağanüstü toplantı gündemi ile toplanabilir. Olağanüstü genel kurul gündemi yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Madde 13. Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılamaz.

Madde 14. Toplantının Yeter Sayısı: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı saptanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak katılacakların sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 15. Genel Kurul Açılışı
a) Genel Kurul Toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine giderler. Yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılış yapıldıktan sonra Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir.
b) Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir ve Yönetim Kurulu kanuni işlemleri buna göre yapar.

Madde 16. Gündem ve Oylama
a) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündemin sonuna eklenmesi zorunludur. Genel Kurulda her “Aktif” üyenin bir oy hakkı vardır.
b) Genel kurula katılım hakkının kullanılabilmesi için seçim devresi aidatının ödenmiş olması gerekir. Geçmiş yılın aidatı ödenmeden yeni yıl aidatı ödenemez.

Madde 17. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
a) Dernek organlarının seçiminin yapılması,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Dernek organlarını görevden alması,
d) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
f) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Derneğin kendi alanındaki bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermesi,
h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yut dışındaki dernek veya kurluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar verilmesi,
i) Derneğin feshine karar verilmesi,
j) Mevzuat ile belirlenen ve/veya dernek tüzüğünde tanımlanmış, genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
k) Şube veya temsilcilik açmak,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18. Yönetim Kurulu Seçimi
a) Derneğin ilk “Kuruluş Dönemi Yönetim Kurulu” dernek “Kurucu üyeleri” tarafından B bölümündeki kurallara uygun olarak ve “Yönetim kurulu üyeliği” şartlarını taşıyan kişiler içerisinden seçilir ve derneğin yapılacak ilk genel kurulundan önce üyelere yazılı olarak bildirilir. “Kuruluş dönemi yönetim kurulu üyeleri” en fazla 6 ay görev yapar ve sonraki yönetim kurulu üyelerine tanınan tüm hak ve ayrıcalıklara sahiptir. İkinci ve/veya sonraki “Yönetim kurulu üyeleri”’nin seçim şekli, hak ve ayrıcalıkları ve kurul yapıları bu maddenin B ve C bölümlerindeki esaslara uygun olacak şekilde düzenlenir.
b) Yönetim kurulunun “asil” ve “yedek” üyeleri, “Genel Kurul” tarafından iki yılda bir yapılacak seçimle, derneğin “aktif” üyeleri arasından gizli oy ve açık sayım yöntemi ile seçilir. Yönetim Kurulu, 15 “asil” ve 7 “yedek” üyeden oluşur. Seçimlerde birden fazla aday seçilme sınırında eşit oy alırsa sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında ikinci bir oylama turu yapılır. Eşitlik bozulmazsa bu kez kura ile sıra belirlenir. Aynı Genel kurulda yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman da seçilir. Derneğin mali, idari ve bilimsel çalışmalarında devamlılığın sağlanmasını güçlendirmek amacıyla herhangi bir iki yıllık dönemde “yönetim kurulu başkan yardımcısı” olarak hizmet eden bir üye dernek genel kurulu tarafından bir sonraki dönemde yapılacak yönetim kurulu seçiminde aday olmak şartı aranmaksızın “yönetim kurulu başkanı” olarak görevlendirilir. Bir sonraki olağan dönem seçimlerinden önce boşalan bir “asil” üyelik pozisyonu için yedek üye(lere) çalışma önerisi yapılır.
c) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla diğer üyelerin görev dağılımını belirler.
d) Yönetim Kurulu başkanlığı görevinde çalışmış bir üye iki dönem üst-üste ya da değişik dönemlerde toplam iki dönemden fazla başkanlık yapamaz. Ancak yönetim kurulu dönemsel başkanı derneğin mali, idari ve bilimsel çalışmalarında devamlılığın sağlanmasını güçlendirmek amacıyla bir sonraki dönemde yapılacak yönetim kurulu seçiminde aday olmak şartı aranmaksızın “yönetim kurulu asil üyesi” olarak görevlendirilir.

Madde 19. Genel Kurul tarafından yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin; ad, soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihini, meslekleri ve adreslerini, en büyük mahalli mülki amirine bildirir.

Madde 20. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
c) Dernek tüzüğü maddelerini yürütmek,
d) Aday üyeleri Genel Kurula sunmak ve dernekten çıkarılacak üyeleri Onur Kuruluna vermek.
e) Yönetim Kurulu en geç iki ayda bir toplanır.

Madde 21. Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri

a) Başkan
i. Başkan Derneğin doğal temsilcisidir. Dernek adına konuşma ve yazışma yapmak konusunda yetkilidir.
ii. Toplantıları idare eder. Bütün danışma ve yardımcı kurullara başkanlık eder.
iii. Para yatırımı ve çekiminde sayman/veznedarla ortak imza atar.
iv. Toplantılarda genel sekreterle ve/veya oturum sekreteriyle tutanakları imzalar.
v. Yönetim Kurulu kararlarında çoğunluk hükmünü yürütür.

b) Başkan yardımcısı
Başkanın bulunmadığı durumlarda tam yetkilidir ve başkanın doğal yardımcısıdır. Herhangi bir dönemde bu görevde çalışmış bir üye, bir sonraki dönemde dernek genel kurulu tarafından yapılacak yönetim kurulu seçiminde aday olmak şartı aranmaksızın “yönetim kurulu başkanı” olarak görevlendirilir.

c) Genel sekreter
i. Başkanın yetkileri bölümünde belirtilmiş kendine özel görevleri yapar.
ii. Derneğin üye kayıt, karar ve gelen-giden evrak defterlerini, dosyalarını düzenli şekilde tutar ve bütün yazışmaları yapar.
iii. Genelge önemindeki bildirileri üyelere duyurur.
iv. Yardımcı ve Danışma Kurullarının da doğal katılımcısıdır.
v. Üyelerin aidat vs. yükümlülüklerini saymanla birlikte takip eder ve gerekirse üyeleri yazılı olarak uyarır. Üyelerin iki ay içinde cevap vermesi beklenir.

d) Sayman
i. Derneğin gelir ve giderlerini hukuken gerektiği şekilde tutar ve kaydeder.
ii. Para gelirlerini öncelikle milli bir bankaya yatırır.
iii. Bankadan parayı başkanla ortak imza ile çeker.
iv. Üyelik aidatlarını ve dernek gelirlerini izleyerek gerekli işlemi yapar.

e) Oturum Sekreteri.
i. Dernek genel kurul toplantılarında kayıtları tutar.
ii. Arşiv işlerini düzenler. Genel işlem, yazışma ve yayınlarda genel sekretere yardım eder.
iii. Yönetim Kurulunca verilebilecek görevleri yapar.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 22. Üç “asil” ve üç “yedek” üye olmak üzere genel kurul tarafından gizli oy ve açık sayımla seçilir.

Madde 23. Derneğin iç denetimi ve denetleme kurulunun görev ve yetkileri.

a) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
b) Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
c) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.
d) Bu konuda rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar. Düzenlenen raporun bir örneği Yönetim Kurulu’na verilir.
e) Yönetim Kurulu’na bir ay önce haber vermek suretiyle dilediği zaman denetler.
f) Denetleme kurulu yılda en az 2 kez denetim görevini uygular.

 

Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 24. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından yaş haddinden emekli olan “aktif” üyeler arasından seçilir. Ayrıca, seçilmiş bir önceki başkan, yönetim kurulundaki görev süresini başarılı bir şekilde doldurduktan sonraki 2 dönem onur kurulunun doğal üyesidir. Bu kurul en az üç üyeden oluşur.

Madde 25. Onur kurulu görev ve yetkileri
a) Esas olarak meslektaşlar arası ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözümlemek,
b) Yönetim Kurulu tarafından dernekten çıkarılması istenilen üyelerin durumunu görüşüp Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde karar(lar)ını bildirmek,
c) Meslek ve deontolojiye, şeref ve haysiyete aykırı davranan üyelere gereğine göre uyarı, ceza ve/veya ihraç kararı verilmesi konusunda Yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde karar(lar)ını bildirmek,

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 26. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a) “Aktif” üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Derneğin üyelik aidatları genel kurul kararı ile değiştirilebilir. İsteyen üyeler Genel Kurulda karar alınan üye aidatından fazlasını ödeyebilir.
b) Gayrimenkul gelirleri,
c) Banka faizleri,
d) Bağışlar,
e) Yayınlarda yazarlara yüklenmesi uygun görülen ödemeler, dergi, kitap, vb. gibi yayınlardan elde edilen gelirler,
f) Tıpla ilgili kuruluşlardan alınan bağışlar,
g) Kongre gelirleri,
h) Dernek kanunu gereğince alınacak devlet yardımları,
i) Klinik ve poliklinik hizmet gelirleri,
j) Derneğe ait iktisadi işletmeler,

 

Derneğin giderleri

Madde 27. Derneğin giderleri aşağıda sayılmıştır.
a) Tüzük koşullarını yerine getirmek için yapılan masraflar,
b) Yılda bir ila dört sayı çıkarılmasına çalışılacak Türkçe asıl, yabancı dilden özetli veya aksi koşuldaki dergi, kitap, vb. yayın giderleri,
c) Kongre, benzeri bilimseltoplantılar ve bunların raporları, tutanaklarının baskı masrafları,
d) Üyelere verilecek diploma, rozet, kokart, plaket vb. masrafları,
e) Delegasyon masraflarından uygun görülenlerin karşılanması gibi giderler, derneğin genel giderlerini teşkil eder.

 

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 28. Dernek borçlanamaz.

Madde 29. Bilimsel projelerin maddi olarak desteklenmesi ve ödüllendirme.
“Klinik onkoloji derneği bilimsel proje maddi desteği ve çalışma ödülleri”, başvuru şartları yönetim kurulunca belirlenmiş, dernek üyeleri tarafından hazırlanarak sunulmuş ve derneğin ilgili çalışma grubu tarafından seçilmiş kanser ile ilişkili çalışma projelerine verilir. Destek miktarı seçilen projenin özelliklerine göre belirlenir. Dernek bu projeler için gerekli tıp-tıp dışı, klinik-temel tıp bilimleri gibi işbirliği şartlarının ve ulusal/uluslar arası protokollerinin oluşturulmasında aktif katılımcı olarak görev alır. Aktif ve/veya genç-aktif üyelerinin “yürütücü” pozisyonunda olduğu projeler öncelikli seçim nedeni olmakla birlikte derneğin bu finansal destek önerisi tüm üyelerine açıktır. Çalışma projesi önerileri için öngörülen alt başlıklar şunlardır:
a) Klinik araştırmalar (prospektif, retrospektif),
b) Toplum temelli kanser epidemiyolojisi/prevansiyonu,
c) Kanserli hasta bakımı,
d) Psiko-onkoloji,
e) Translasyonel araştırmalar,
f) Moleküler tıp ve/veya temel bilim araştırmaları,
g) Tamamlayıcı tıp metodları,


Madde 30. Amblem ve madalyon.
a) Gerekli prosedürler yerine getirilmek suretiyle Dernek Yönetim Kurulunun saptadığı amblem derneğin yazışma ve yayınlarında kullanılır.
b) Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kartı ve gereğinde rozet verilir. Aidatı ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
c) Olağanüstü değerler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, bilimsel, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.

Madde 31. Dernek kayıtları.
Defter ve kayıtlar: Dernek aşağıda gösterilen defterlerle kayıtlarını tutar.
a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Dernek gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır ve giderler “harcama belgesi” ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi özel hükümler dışında beş yıldır. Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

Madde 32. Tüzük değişimi.
a) Tüzük değişikliği için Genel Kurulda derneğin kayıtlı asil üyelerinin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk saptanamadığı durumlarda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamalıdır. Tüzük değişikliği bu ikinci toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
b) Onur Kurulu kararlarına yapılacak itirazlarda üçte ikilik çoğunlukla karara bağlanır.

Madde 33. Derneğin feshi.
a) Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine derneğin kapatılması Genel Kurul gündemine alınır. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve fesih konusu görüşülebilir. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamamalıdır. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerim üçte iki çoğunluğu ile alınır.
b) Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 34. Derneğin infisahı, kapatılması veya faaliyetten alıkonulması.
a) Dernekler Kanununun ilgili maddeleri gereğince infisah edebilir.
b) Dernekler Kanununun ilgili maddeleri gereğince kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir.
c) Fesih veya kapanma halinde derneğin bütün varlığı Genel Kurulun karar vereceği bilimsel bir devlet kuruluşuna devredilir.

Madde 35. Derneğin kurucu üyeleri.
Kurucuların adı ve soyadları, ikamet adresleri, uyrukları ve diğer durumlarını gösterir liste tüzüğün sonuna konulmuştur.